Back to top

Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου αναφορικά με την προστασία της εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

14/06/2021

Δελτίο Τύπου

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη επί του Σχεδίου Νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας - Κύρωση της  Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Ο.Κ.Ε. προτείνει τις εξής παρεμβάσεις σε μείζονα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής:

 • Θέσπιση περαιτέρω κριτηρίων και προϋποθέσεων για την διευθέτηση χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη με την πρόβλεψη εξαιρέσεων, όπου απαιτείται λόγω των συνθηκών για τη διευκόλυνση της παραγωγής και της απασχόλησης, κατόπιν εκτίμησης των αναγκών εργαζομένων και επιχειρήσεων/εργοδοτών μέσω του κοινωνικού διαλόγου.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος μελέτης επιπτώσεων (impact assessment) που θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων του Σχεδίου Νόμου.
 • Πρόβλεψη για την ανάληψη πιστώσεων από τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων που θα προκύψουν από την εισαγωγή νέων πλαισίων για τη χορήγηση αδειών σε εργαζόμενους.
 • Πρόβλεψη διάθεσης πόρων/κατάρτισης προγραμμάτων για την κάλυψη κόστους εισαγωγής ψηφιακών εργαλείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Διεύρυνση/εμβάθυνση των εργασιακών δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις περιπτώσεις των άρθρων που αφορούν στις παροχές αδείας.  
 • Διεύρυνση της εννοιολόγησης και τεκμηρίωσης των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε περιοχές που αφορούν διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής, φυλής, οικογενειακής κατάστασης, ιδεολογικών, κοινωνικών αναφορών και άλλων συναφών περιπτώσεων.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση εκστρατείας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, με ενιαία περιγράμματα και παροχής συμβουλευτικής σε εργοδότες και εργαζόμενους.
 • Εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου στο πλαίσιο προστασίας από περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία μέσα από την εφαρμογή ενός μηχανισμού διαδοχικών σταδίων ελέγχου στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Εισαγωγή ρήτρας ώστε οι ατομικές συμβάσεις να μην περιέχουν όρους  δυσμενέστερους των ισχυουσών και κατά περίπτωση δεσμευτικών ΕΓΣΣΕ, των κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων αντίστοιχα.
 • Βελτίωση του προτεινόμενου πλαισίου περί τηλεργασίας και μνεία ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας να πραγματοποιείται  μέσω της ΕΓΣΣΕ, έπειτα από διαβούλευση και συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η κοινή βούληση των οποίων στη συνέχεια θα επικυρώνεται από νομοθετική ρύθμιση.
 • Αναπομπή των προβλέψεων του Σχεδίου Νόμου σχετικά με  θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συνδικαλιστικών φορέων προς μελέτη και αξιολόγηση, με σκοπό την εισαγωγή τους προς ψήφιση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, και χωριστό νομοθέτημα, ώστε να υπάρξει χρόνος για εκκίνηση κοινωνικού διαλόγου, για τη δημιουργία κατόπιν αυτού μιας ενιαίας κωδικοποίησης με ευρεία συναίνεση και, ως εκ τούτου, μια αποτελεσματική και σύγχρονη μεταρρύθμιση του συνδικαλιστικού πλαισίου, με πνεύμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
 • Συμμετοχή της Ο.Κ.Ε., με τακτικούς εκπροσώπους, στο Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας και τη νεοσύστατη δομή της Επιθεώρησης Εργασίας, με τη σημερινή ή τη μέλλουσα μορφή.  

Σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των ατομικών εργασιακών σχέσεων, το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά, με τρόπο ισορροπημένο που να κατοχυρώνει την ύπαρξη ασφάλειας δικαίου ενδεικτικά μέσω:

 • Εξειδίκευσης ρύθμισης άδειας άνευ αποδοχών με θέση αριθμητικών ορίων και μέγιστης διάρκειας της παράτασης της αρχικής διάρκειας της άδειας.
 • Προσδιορισμού δικλείδων ασφαλείας σε επίπεδο ελέγχου και πρόληψης στην πρόσθετη εργασία του μερικώς απασχολούμενου.
 • Περιορισμού των κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες δεν ισχύει η Κυριακάτικη αργία ή λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή, μόνο σε όσες κρίνονται απαραίτητες, κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας των ενδιαφερόμενων ή εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων στο πνεύμα της υπ’ αριθμ. 100/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
 • Προσθήκης όρου περί μη δυνατότητας αναδρομικής ισχύος της, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκδοθείσας κανονιστικής πράξης χορήγησης άδειας υπερωριακής απασχόλησης όλων των επιχειρήσεων εργασιών, επιπλέον του ανώτατου ετήσιου επιτρεπόμενου ορίου.
 • Βελτίωσης της διάταξης περί προστασίας από απόλυση ιδίως στα ζητήματα παροχής δυνατότητας αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και προστασίας των μη περιοριστικά απαριθμούμενων περιπτώσεων στην παρ.1 του άρθρου  66 του Σχεδίου Νόμου που εμπίπτουν στο άρθρο 281 ΑΚ.